امنیت زنان ایران به صورت معناداری بهبود یافته است

کدخبر: 2338418

گزارش جهانی ۲۰۱۹ «زنان، صلح و امنیت» از وضعیت عمومی زنان ایران، حکایت از بهبود وضعیت زنان دارد.

گزارش جهانی ۲۰۱۹ «زنان، صلح و امنیت» که توسط محققان دانشگاه جرج تاون با همکاری مجله نشنال (جئوگرافیک WPS) منتشر شده، نشانگر وضعیت زنان در کشورهای مختلف براساس شاخص های آموزش، عدالت، مشارکت سیاسی و اقتصادی است.

در این گزارش که ایران از ۱۶۷ کشور در ردیف ۱۱۸ را دارد، نکات قابل توجهی به چشم می خورد.

اکثر شاخص های ایران در مقایسه با ۲۰۱۷ بهبود یافته است، مانند تعداد میانگین سال های آموزش دختران که از ۷/۸% در سال ۲۰۱۷ به ۹/۹% در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. اشتغال زنان نیز از ۱۳/۵% به ۱۵% افزایش نشان یافته ما آمار رسمی بیش از این است. چرا که اشتغال نیمه رسمی زنان در ایران به رغم بالا بودن میزان آن، در آمارها محاسبه نمی شود.

استفاده از تلفن همراه از ۸۶/۹% در سال ۲۰۱۷ به ۹۳/۶% در ۲۰۱۹ افزایش نشان می دهد و دسترسی زنان ایرانی به خدمات و حساب های بانکی از ۸۷/۱% در ۲۰۱۷ به ۹۱/۶% کل جمعیت زنان رسیده است.

زنان در حال حاضر درصد کمی از کرسی های مجلس را دارا هستند که در این گزارش ۵/۹% آمده است. در شاخص تبعیض بین زنان و مردان، ایران از عدد ۱۰۰ که نشانگر تبعیض کامل است، نمره ۳۸ را دارد. تبعیض بین پسران و دختران هم به عنوان فرزند در ایران ۱/۰۵ درترجیح پسر بوده که خوشبختانه بسیار کم است.

امنیت زنان ایران به صورت معناداری بهبود یافته و از ۴۴/۶% در ۲۰۱۷ به ۵۸/۳% در ۲۰۱۹ رسیده است. همچنین در این گزارش ایران جزو کشورهایی است که در راستای کاهش تبعیض علیه زنان طی دو سال اخیر اقدامات مهمی انجام داده است.

«خبرگزاری مهر»

ارسال نظر: