اوقات فراغت مردم در تابستان چگونه گذشت؟

کدخبر: 2366629

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز ٣ ساعت و ٥٨ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ٤ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت تابستان ١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز ٣ ساعت و ٥٨ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ٤ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

طرح آمارگیری گذران وقت یکی از طرح های مهم مرکز آمار ایران است. این طرح با مراجعه به خانوارها و با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد ١٥ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری کشور، شناخت نوع و مدت ‌زمان فعالیت‌های انجام‌شده توسط آنها در یک شبانه‌روز به اجرا در آمده است.

این طرح در دومین هفته شهریور ماه (۹۹.۶.۱۰ لغایت ۹۹.۶.۱۸) در نقاط شهری کشور اجرا شد.

بررسی نتایج طرح در تابستان ٩٩ نشان می دهد که متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب به گروه فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی (شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت‌های بهداشتی - پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت‌های رسیدگی و خودمراقبتی و ...)» ١١ ساعت و ٤٢ دقیقه بوده است.

«فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی(شامل بازدید از، رویدادهای/ مکان‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی‌ها، شرکت در ورزش‌ها، استفاده از رسانه‌های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط با فرهنگ، فراغت، رسانه­ های گروهی و تمرین‌های ورزشی و ...)» ٤ ساعت و ١٣ دقیقه بوده است.

«اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد(شامل اشتغال در شرکت‌ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیت‌های فرعی و وقفه‌های مرتبط با شغل، جستجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و ...» با ٢ ساعت و ٥٦ دقیقه است، این مدت زمان برای مردان در حدود ٥ ساعت ٢١ دقیقه می باشد.

«خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده(شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و ...)» ٢ساعت و ٥١ دقیقه بوده است.

«معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی(صحبت‌ کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت‌های مربوط به شهروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و ...)» با ١ ساعت و ٣٧ دقیقه بوده است.

همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد » با ٢ دقیقه است.

در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٥ ساعت و ٢١ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ٢٤ دقیقه و « معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ‌ورسوم دینی» با ١ ساعت و ٢٧ دقیقه بوده است

در بین زنان، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خودمراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ٤ ساعت و ٤٨ دقیقه و « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ٣ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز ٣ ساعت و ٥٨ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ٤ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

مقایسه الگوی گذران وقت فصل تابستان با فصل بهار نشان می‌دهد اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد به طور متوسـط ١٦ دقیقه و فعالیت «رسیـدگی و خود مراقبتی» با ٤ دقیقه نسبت به فصـل بـهار زمـان بیشتر و فعالیـت « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ١٤ دقیقه و «یادگیری» با ١١ دقیقه زمان کمتری به خود اختصاص داده است.

بررسی الگوی گذران وقت در چهار فصل (پاییز و زمستان ٩٨ و بهار و تابستان ٩٩) نشان می‌دهد بیشترین زمان صرف شده برای گروه‌های فعالیت گذران وقت در گروه « اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» مربوط به فصل تابستان با ٢ ساعت و ٥٦ دقیقه، در گروه «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده»مربوط به فصل زمستان با ٣ ساعت و ٣ دقیقه، در گروه‌های «خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانوار و خانواده» با ٣٣ دقیقه، «یادگیری» با ٤٣ دقیقه و « معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ‌ورسوم دینی» با ١ ساعت ٤٦ دقیقه مربوط به فصل پاییز درگروه «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» مربوط به فصل زمستان با ٤ ساعت و ٢٩ دقیقه و در گروه « رسیدگی و خودمراقبتی» با ١١ ساعت و ٤٢ دقیقه مربوط به فصل تابستان بوده است. در دو گروه فعالیت «تولید کالا برای استفاده نهایی خود» و « کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزی و سایر کارهای بدون مزد» تفاوت چشمگیری بین فصول دیده نمی‌شود.

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: