کرونا ۸۱۴ هزار مرد و ۸۶۹ هزار زن را در سال جاری بیکار کرد

کدخبر: 2368438

علاالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار: از اسفند ماه سال گذشته تا کنون، با شیوع بیماری کرونا در کشور و تعطیلی برخی از فعالیت های اقتصادی و کاهش حجم برخی دیگر از فعالیت ها، به ویژه فعالیت های خدماتی، اشتغال زنان با کاهش زیادی مواجه بوده است.

علاالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار: از اسفند ماه سال گذشته تا کنون، با شیوع بیماری کرونا در کشور و تعطیلی برخی از فعالیت های اقتصادی و کاهش حجم برخی دیگر از فعالیت ها، به ویژه فعالیت های خدماتی، اشتغال زنان با کاهش زیادی مواجه بوده است.

در فصل بهار امسال نسبت به بهار سال قبل حدود ۷۴۹ هزار نفر از اشتغال زنان کاسته شده و طی فصل بهار امسال تا تابستان سال جاری نیز حدود ۱۲۰ هزار نفر دیگر از اشتغال زنان کاسته شده و نشانگر تاثیر بسیار زیاد شیوع بیماری کرونا بر اشتغال زنان است.

گفتنی است در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته حدود ۸۱۴ هزار نفر از اشتغال مردان کاسته شده است ولی با برگشت به کار بخشی از مردان طی فصل بهار تا تابستان سال جاری، حدود ۶۹۹ هزار نفر به اشتغال مردان افزوده شده است.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: