چک‌های برگشتی کم شد

کدخبر: 2371274

۶۷۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از 8 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1885 هزار میلیارد ریال در دی ماه 99 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.7 درصد کاهش و از نظر مبلغ 1.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 2 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 917 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در دی ماه سال جاری 48.9 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 30.1 درصد، 11 درصد و 7.8 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 61.9 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (48.7 درصد)، اصفهان (7.2 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

حدود 7 میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 1676 هزار میلیارد ریال در دی‌ ماه 99 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.4 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 92 درصد و 88.9 درصد وصول شده اسـت. درصـد تعداد و مبلـغ چک‌های وصول شده در آذرماه 1399 به ترتیب معادل 90.6 درصد و 87.5 درصد و در دی ماه 1398 به ترتیب برابر 91.8 درصد و 89.9 درصد بوده است.

در دی ماه 99 در استان تهران حدود 2 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی حدود 825 هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 92.9 درصد و از نظر ارزش 89.9 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول گردیده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چکهای وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (94.2 درصد)، البرز (92.8 درصد) و مازندران (92.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (84.2 درصد)، ایلام (87.3 درصد) و لرستان (88.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (90.4 درصد)، البرز (90.3 درصد)و سمنان(89.9 درصد)اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (80.2 درصد)، ایلام (80.3 درصد) و قم (82.7 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر 678 هزار فقره چک به ارزشی حدود 209 هزار میلیارد ریال در دی ماه 1399 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24 درصد و 10.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 8 درصد و 11.1 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه 1399به ترتیب معادل 9.4 درصد و 12.5 درصد و در دی ماه سال 1398 به ترتیب برابر 8.2 درصد و 10.1 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 181 هزار فقره چـک بـه ارزشی حـدود 93 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 7.1 درصد و از نظر ارزش 10.1 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (15.8 درصد)، ایلام (12.7 درصد) و لرستان (11.7 درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌های گـیلان (5.8 درصد)، البرز (7.2 درصد) و مازندران (7.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (19.8 درصد)، ایلام (19.7 درصد) و قم (17.3 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (9.6 درصد)، البرز (9.7 درصد) و سمنان (10.1 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

منبع: تسنیم
ارسال نظر: