افزایش شدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی

کدخبر: 2372009

در سال‌های اخیر شاخص آماری ضریب جینی که برای سنجش وضعیت توزیع درآمد استفاده می‌شود به حدود ۴۰/. رسیده که یک رکورد در افزایش شکاف طبقاتی در کشور محسوب می‌شود.

شاخص آماری ضریب جینی که برای سنجش وضعیت توزیع درآمد استفاده می‌شود و عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است، نشان می‌دهد مقدار عددی آن در ایران از ۳۷۰۰/. در سال ۹۰ به ۳۶۵۰/. تا شروع دولت اول روحانی رسیده بود اما در سال‌های اخیر این شاخص به حدود ۴۰/. رسیده که یک رکورد در افزایش شکاف طبقاتی در کشور محسوب می‌شود.

637508745532427280

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: