پروانه فعالیت ۵۸ کارگزار رسمی بیمه لغو شد

کدخبر: 2054010

عدم رعایت مفاد آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه و سایر مقررات جاری و تخلف در زمینه دریافت حق بیمه از بیمه گذاران و عدم واریز به حساب شرکت بیمه گزار مهم ترین دلایل تعلیق و لغو پروانه فعالیت پروانه کارگزاران به شمار می آید

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پروانه فعالیت ۵۸ کارگزار رسمی بیمه را طی سال ۱۳۹۴، تعلیق و یا لغو کرد که از این تعداد ۳۳ مورد کارگزار حقیقی و ۲۵ مورد نیز شرکت کارگزاری بیمه (حقوقی) بوده اند.

بر اساس گزارش اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی، عدم رعایت مفاد آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه و سایر مقررات جاری، شکوائیه های واصله از نحوه عملکرد آنها مبنی بر عدم رعایت حقوق بیمه گذاران، تخلف در زمینه دریافت حق بیمه از بیمه گذاران و عدم واریز به حساب شرکت بیمه گر، تعطیلی دفتر و عدم فعالیت مناسب بیمه ای، اشتغال همزمان به امور غیر بیمه ای، مخدوش نمودن بیمه نامه ها و سایر اسناد و مدارک بیمه ای، واگذاری وظایف و اختیارات کارگزاری به افراد غیر مسئول از مهم ترین دلایل تعلیق و لغو پروانه فعالیت پروانه کارگزاران به شمار می آید.

نحوه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه براساس شاخص های نظارتی تعبیه شده به صورت سیستمی از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) کنترل می شود.

ارسال نظر: