ارسال نظر:
  • ایران

    غرب استان گلستان،چهار شهر بندرترکمن،کردکوی،بندرگز و گمیشان و تمام روستاهای بینشان،همه اینها با هم یک نماینده دارند. حدود یک میلیون جمعیت یک نماینده از این جمعیت بیشتر اهل سنت هستند و هیچ وقت یک نماینده کردکویی به مجلس نمیره