بی خاصیتی قوانین مربوط به تولید و مانع زدایی

کدخبر: 2373152

بر اساس یافته های دیوان محاسبات کشور از مجموع ۷ قانون مورد بررسی در خصوص پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، ۱۱.۸ درصد مفاد آنها فاقد عملکرد بوده و ۴۷ درصد نیز دارای عملکرد و فاقد اثر بخشی بوده است.

اخیرا دیوان محاسبات کشور در گزارشی به بررسی عملکرد قوانین در حوزه تولید، پشتیبانیها  و مانع زدایی پرداخته است. بر این اساس قوانینی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بهبود محیط کسب و کار، حداکثر استفاده از توان تولیدی، قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، قانون برنامه ششم توسعه، مبارزه با قاچاق کالا وارز، اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی شده است. از مجموع این قوانین تنها 34 درصد از مفاد آنها دارای عملکرد اثر بخش بوده است.

همچنین بر اساس یافته های دیوان محاسبات کشور از مجموع 7 قانون مورد بررسی در خصوص پشتیبانی و مانع زدایی از تولید،  11.8 درصد مفاد آنها فاقد عملکرد بوده و 47 درصد نیز دارایی عملکرد و فاقد اثر بخشی بوده است.

 

14000315112915747229146510

منبع: تسنیم
ارسال نظر: