تعارض منفافع دولتی‌ها در بازار پر سود کنکور

کدخبر: 2362107

نقد و ناله از بخش خصوصی که کنکور را وسیله کسب درآمد هنگفت و انباشت سرمایه کرده است بی نتیجه است تا وقتی که دولت خودش در کورس رقابت است.

نسیم آنلاین ؛ سیدفاطمه حبیبی: نقد و ناله از بخش خصوصی که کنکور را وسیله کسب درآمد هنگفت و انباشت سرمایه کرده است بی نتیجه است تا وقتی که دولتی‌ها در کورس رقابت اند.

این تصاویر تلاشهای تعاونی سازمان سنجش است، که تحت نام و آوازه این سازمان میکوشد از این بازار پر درآمد عقب نماند. و در اندک مدت زمان انتخاب رشته، با آب و تاب از آزمون استعداد یابی آنلاین توسط اساتید دانشگاه برای انتخاب رشته بهتر میگوید.

تا وقتی که کنار گوش سازمان سنجش چنین اتفاقی می‌افتد و کسی هم حرفی نمیزند، یقه گیری از سایرین بی فایده است، چرا زیر لوای سازمان دولتی متولی سنجش و آزمون کشور باید شرکت خصوصی باشد که ماهیتش دقیقا دامن زدن به این رقابت است؟

سود این سازمان از بازار کنکور و دامنه هایش چقدر است، که تا مشاوره و استعداد یابی انتخاب رشته هم پیش رفته است؟

در چنین شرایطی آیا میتوان متعرض بخش خصوصی شد؟

مافیایی که با نفوذ خود در مراکز تصمیم گیری، تاکنون مانع هرگونه تغییری در شکل برگزاری کنکور شده، آیا شامل این تعاونی نیز نمی شود؟

چرا سازمان سنجش خودش در بازاری شدن کنکور اینقدر نقش دارد؟ و چرا در مورد این تعاونی سکوت میکند؟

انتخاب رشته آخرین مرحله بازارگاه کنکور است، و گویا سازمان سنجش از کسب درآمد حتی در این مرحله هم نمیخواهد دست بردارد،

آیا واقعا کسی میتواند مقابل این آتش بیار معرکه شدن سازمان سنجش بایستد؟

چرا سازمان سنجش از تنها کسی که در اینباره سخن گفت ( دکتر سیدمجیدحسینی، منتقد نظام آموزشی) به بهانه های واهی شکایت کرد؟

بازار کنکور، بازار پر رمز و رازی است، که باید شفاف شود، و نقش دولت در آن مشخص شود.

دامن زدن به این بازار بجای تلاش برای پایان دادنش، از طرف دولتیان، چه معنایی دارد جز اینکه ما باز با تعارض پیچیده منافع روبرو هستیم،

وقتی ریاست تعاونی سازمان سنجش با رییس سابق مرکز آزمون سازمان سنجش است،بی شک آرزوی خامی است که ما بخواهیم دولت برای تغییر این شرایط قدمی بردارد.

تعاونی سازمان سنجش فقط یک نمونه آشکار از این تقابل منفعت هاست. ما حق داریم در این شک کنیم که تعارض منافع کنکور خیلی فراتر از این باشد که حتی از جنازه اش هم کسب درآمد می‌کنند.

ارسال نظر: