ارسال نظر:
  • لطفاً ثبت کنید

    معایب سربازی اجباری برای مردم بیشتر است یا برای کشور؟
    4 میلیون سرباز غایب داریم که از این 4 میلیون افرادی با مدرک های فوق دیپلم و لیسانس وجود دارند و وقتی این افراد سربازی نروند نمیتوانند استخدام شوند و جواز کسب بگیرند و ضربه آن به کشور است.وقتی سرباز غیبت کند بسیاری از امکانات رفاهی را از دست میدهد نتیجه اش هم میشود عدم ازدواج جوانان که فعلا این مورد مشهود هست و با وام فرزند هم قابل حل نیست.