متن جدید طرح جایگزین ساماندهی نیروهای قراردادی

کدخبر: 2376074

آخرین نسخه‌ی متن طرح ساماندهی کارکنان دولت پیش از طرح در صحن علنی مجلس

 با رأی آوردن تقاضای رسیدگی خارج از نوبت گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی، مجلس متن کامل این طرح با اصلاحات نهایی در رفت و برگشت با کمیسیون اجتماعی منتشر شد. 

گفتنی است این طرح به «طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تغییر عنوان داده است. متن طرح به شرح زیر است:

طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایفی که قبل از تصویب این قانون در قالب شرکتی، حجمی، طرحهای عمرانی و سایر عناوین مشابه به کارگیری می‌شده‌اند، در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین با دستگاه مربوطه بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، خواهد بود. 

تبصره1- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز موضوع این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. 

تبصره2- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه‌های مربوطه که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت می‌باشند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی، قرارداد کار معین منعقد نمایند. 

تبصره3 - سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد. 

تبصره۴- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

تبصره۵- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد. 

تبصره۶- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. 

تبصره7- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۸- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن نسخ می‌گردد. 

منبع: شناسنامه قانون
ارسال نظر: