• وضعیت نهاد خانواده رو به اضمحلال و فروپاشی در معانی، لایه‌ها و جنبه‌های مختلف خود است.یکی از عوامل اصلی این فروپاشی عملکرد مجموعه حاکمیت و حکمرانی جمهوری اسلامی است. روندهای قانونی و عرفی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد هم مردستیز، هم زن‌ستیز و هم خانواده‌ستیز است و ما نیاز به تغییر بنیادین در این مسئله داریم.

  • راه‌حل بحران جمعیت نه در تشویق به بارداری که در تسهیل ازدواج و تقویت نهاد خانواده است