آسیای میانه
  • |

    دیپلماسی فرهنگی ترکیه در کنار رویکردهای سیاسی و اقتصادی آن، تکه‌ی دیگری از پازل سیاست‌های «نوعثمانی‌گری» دولت این کشور است. رویکردی که اتحاد فرهنگی با ترکان آسیای میانه و عراق را سرلوحه قرار داده است.