آیت الله مدرس
  • |

    چهار سال بیشتر از دوران تبعید شهید مدرس در خواف نگذشته بود که شهرت منش و دانش او منطقه را فراگرفت؛ حتی از مرزها هم گذشت و در افغانستان، مریدانی پیدا کرد که از راه‌های دور می‌آمدند تا در محضر او بنشینند