آیین‌نامه اجرایی مولدسازی
  • |

    بعد از بالا گرفتن انتقادات به مصوبه مولدسازی از داخل و خارج دولت، هیات مولدسازی مجبور به انجام بالغ بر 60 اصلاح در آیین‌نامه اجرایی آن شد. تغیراتی که می‌توان آنها را به مثبت، منفی، گمراه‌کننده، مبهم و داخلی تقسیم کرد. البته مهم‌تر از تغییرات انجام شده، تغییرات انجام نشده و اصلاحات لازمی است که هیچ پاسخی نگرفته است.