احکام اجتماعی
  • |

    عرف به تنهایی کار نمی‌کند و هنجارهای اجتماعی به قانون هم نیاز دارند. عرف را بیشتر به عنوان منبعِ قانون باید در نظر بگیریم تا ضابطِ هنجارها