اقتصاد پنهان
  • |

    خاندوزی می‌گوید اقتصاد پنهان معلول یک ساختار ارزشی و اجرایی گسترده است که تغییر جهت آن نیاز به برنامه ‌ریزی‌های همه جانبه خواهد داشت.