انتخابات اسپانیا
  • |

    فردا، روز برگزاری انتخابات زودهنگام اسپانیا است. نکته مهم در این میان برای ایران آن است که گروهک تروریستی مجاهدین خلق طی دو دهه گذشته توانسته است تا ارتباط خود با احزاب اسپانیایی را گسترش دهد. اما شواهد نشان میدهد این گروهک روی دو حزب اصلی راست گرا و به طور ویژه روی حزب راست افراطی VOX سرمایه گذاری کلانی کرده است!