انتخابات تایوان
  • |

    روز شنبه ۲۳ دی انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تایوان برگزار میشود. در میان افزایش نگاه های جنگ سردی به رقابت میان چین و آمریکا، این انتخابات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دو حزب اصلی تایوان، در این انتخابات نوع نگاه حکومت تایوان به چین در سال های آینده را تعیین می‌کنند.