انتقال فناوری
  • |

    ‌می‌گویند هزینه‌ای که برای انتقال واحد‌های تولیدی خود به آن سوی مرز‌ها متحمل می‌شوند، هزینه تقریبا زیادی است، ولی ارزشش را دارد. با این هزینه حداقل می‌دانیم در شرایط با‌ثبات‌تری واحد‌های خود را می‌گردانیم و دیگر خبری از بخشنامه‌های روزانه نیست.