بانک و بیمه
  • |

    در بانک‌ها نحوه مدیریت منابع پولی، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرآیند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.

  • |

    همایش بیمه، بانک و نظام پزشکی/۳- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: تعدد سازمان‌های بیمه‌گر در امر درمان، بدون ضوابط و رقابت موجب تکرار هزینه‌ها و فعالیت‌های مربوط به خرید خدمات درمانی می‌‍شود/ نقش دولت در حیطه‌های بیمه‌ای و امدادی مشخص نیست