برتون وودز
  • |

    تا وقتی سرمایه‌داری به عنوان «ایدئولوژی غارت» فهمیده نشود دولت‌ها و مردمان ضعیف هزینه‌های برتری و رفاه دیگران را خواهند پرداخت