برخورد با زندانیان
  • |

    قوه قضائیه در دوره تحول ثابت کرده است که در برخورد با فساد و فرد خاطی هیچ خط قرمزی ندارد و حتی اگر لازم باشد در برخورد با متخلفانی که از بدنه خود قوه قضائیه هستند، سختگیری بیشتری دارد، مانند پرونده اکبر طبری و امثالهم.