تقسیمات کشوری
  • |

    تا به حال در کشور، تقسیم استان‌ها با نگاه کارکردی و توسعه‌ای انجام نشده است. در صورتی که در کشورهای دیگر تغییر نظام اداری و نظام سیاسی با هدف اقتصادی صورت می‌گیرد. تقسیمات کشوری در ایران یا امنیتی بوده یا سیاسی بوده و یا مکانی و رقابتی بوده است.