جنگ با آرزوها
  • |

    داستان یکی از هزاران آرزویی که تبدیل به خاکستر شد. مدیر مدرسه احمد الشقیری، مازن غباین

  • |

    داستان یکی از هزاران آرزویی که تبدیل به خاکستر شد. دندانپزشک فلسطینی، اسیل الاشقر.