حمیدرضا مقصودی
  • |

    دکتر حمیدرضا مقصودی گفت: طبق سندی که با اتکا به منابع معتبری مانند سازمان ملل به دست آمده، نام محمدرضا پهلوی به عنوان یکی از بزرگترین اختلاسگران اقتصادی مطرح شده است. رتبه اول بزرگترین اختلاس اقتصادی بزرگ قرن قبل، به محمدرضا پهلوی و رتبه دوم به صدام اختصاص دارد.