حوزه خلیج فارس
  • |

    فعالیت اتاق بازرگانی پیرو اساسنامه تدوین شده، توسعه مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری است. ۴۲ اتاق بازرگانی مشترک در کشور داریم که اتاق ایران و امارات یکی از آنهاست.

  • |

    کاریکاتور// روزنامه بحرینی "اخبار الخلیج"