دادسرای ارشاد
  • |

    "جلیلی محبی" مسئول سابق ستاد امر به معروف در مصاحبه تلویزیونی: سال ۹۸ جلسه‌ای در دفتر ریاست وقت قوه قضاییه برگزار شد و گفتند که اگر اقدامات دادسرا و گشت ارشاد ادامه پیدا کند، رای آقای رئیسی در انتخابات بعدی می ریزد؛ لذا تصمیم گرفته شد مسئول دادسرا مربوطه را عوض کنند