دمکراسی
  • |

    دمکراسیِ توده‌ای اساسا پدیده‌ای متفاوت و محصول دوره مدرن است که در آن همه انسان‌ها در هر شرایطِ طبقاتی و نژادی و جنسی مساوی تلقی می‌شوند. در اقلیت بودن یا خارجی بودن هم حقوق طبیعی‌شان را از بین نمی‌برد. این همان چیزی است که غربی‌ها ادعایش را دارند.