دهه ۹۰
  • |

    در این گزارش برخی کوتاهی‌های دولت‌های تحت امر حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفته است. فردی که دولتمردانش با 8 سال در اختیار داشتن دستگاه‌های اجرایی کشور، بیشترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی نامطلوب دهه 90 داشتند.