دولت مردمی
  • |

    دولت برای تحقق شعار دولت مردمی به دنبال انتصاب دستیار مردمی سازی در دستگاه‌های دولتی است. این اقدام چقدر می‌تواند به شکل‌گیری دولت مردمی بیانجامد

  • |

    دولت مردمی یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار این روزهاست؛ مطالبه‌ای که با روی کار آمدن دولت رئیسی جدی‌تر شده؛ اما مولفه‌های تحقق دولت مردمی چیست و چگونه می‌توان میان آن با پوپولیسم تفاوت قائل شد؟