رای اعتماد
بازگشت به عقب

بازگشت به عقب

بعد از افشای فیش‌های نجومی قرار بود دریافتی مسئولین، انتشار عمومی داده شود، اما در شرایط فعلی و با ابهامات موجود، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد از دست رفته مردم باز گردد

 • |

  او امین رهبر است... رهبری او را تایید کرده است... لیست وزرا را پیش رهبری برده‌اند... اگر رهبری تایید کند، مجلس تایید خواهد کرد... این‌ها نامش ولایتمداری نیست.

 • |

  وزارت کشور اصلی‌ترین متولی امور سیاسی داخلی است. با افزایش شکاف بین حاکمیت و مردم و بعد از انتخاباتی با پایین‌ترین نصاب مشارکت، انتظار می‌رود دولت جدید نسبت به دولت‌های قبل اهمیت و اولویت بیشتری برای تقویت و گسترش مشارکت سیاسی قائل باشد.

 • |

  حال که دولتی با شعار مردمی بودن سکان امور را به دست گرفته است به نظر می رسد تغییر سیاست ها به نفع کارگران اصلی ترین سنجه صداقت و کارآمدی آن می باشد، و الا باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

 • |

  بعد از افشای فیش‌های نجومی قرار بود دریافتی مسئولین، انتشار عمومی داده شود، اما در شرایط فعلی و با ابهامات موجود، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد از دست رفته مردم باز گردد

 • |

  عباس آخوندی اگرچه در ۱۴۶۰ روز تقریبا هیچ عملکرد مثبتی در وزارتخانه خود نداشته است اما مدیران ارشدش معتقدند او رای قابل توجهی از مجلسی ها خواهد گرفت. باید دید فردا این اتفاق خواهد افتاد؟