سازمان فضایی ایران
  • |

    رئیس سازمان فضایی ایران: برخی از کشورها کارشکنی می‌کنند و قصد دارند فعالیت‌های هوایی و فضایی ایران را در محافل بین المللی کم‌رنگ نشان دهند و این درحالی است که ایران در زمینه فعالیت‌های هوایی و فضایی به جایگاه مطلوبی رسیده است