سازمان مهاجران
  • |

    اولین اولویت مشخص شدن تکلیف و وضعیت اقامت و حضور مهاجران افغانستانی در ایران است. در این امر سردرگم هستیم و مشخص نیست چه می‌کنیم. چیزهای مختلفی از اقامت در ایران وجود دارد که سه مورد اصلی کارت آمایش، دفترچه اقامت و پاسپورت است که هریک از اینها به یک‌سری زیرمجموعه‌هایی تقسیم می‌شوند که این سردرگمی و تشتت را ایجاد می‌کند.