سرزمین میانه
  • |

    اروپایی‌ها عادت دارند خودشان را مرکز و معیار در نظر بیاورند و دیگران را با دوری و نزدیکی نسبت به خودشان بسنجند. از این رو بهتر است ترکیب خاورمیانه را به کار نبریم.