طرح جوانی جمعیت
  • |

    ستاد ملی جمعیت در یکسالی که از ابلاغ قانون جمعیت می گذرد، سه جلسه ترتیب داده و طی هر جلسه با ریاست رییس جمهور مهم ترین نکات جهت اجرای قانون را در دستور کار قرار داده است؛ با این وجود خود ستاد ملی جمعیت ساختار اصلی و دبیرخانه ی خود را سرو سامان نداده است و بندهایی از قانون مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

  • |

    وضعیت پیش آمده برای این یک تبصره از قانون سال 92، که اجرای آن پس از هشت سال همچنان اینقدر ضعیف و پرچالش و تبعیض‌آمیز است، نشانه‌ای است برای تدوین‌کنندگان طرح جوانی جمعیت

  • |

    رویکرد قهری به فرزندآوری، گنجاندن مسائل غیرمرتبط، تبعیض و ظلم علیه محرومین و غیرکارمندان، بار مالی فراوان، بی‌توجهی به موانع اصلی و ... از جمله ایرادات بنیادین طرح فعلی است.