عطرآلود
  • |

    جشنواره فجر در سینماهای تهران با «عطرآلود» پی‌گرفته شد. اثری که انگار بیش از آنکه روایت یک داستان باشد، ایده‌ی بکری است که پردازش آن می‌توانست فیلم بهتری به مخاطبان ارائه دهد.