علامه حسن زاده آملی
  • |

    علمایی مانند استاد مطهری یا استاد مصباح، مانند سلف صالح‌شان حضرت علامه و حضرت امام، همه علوم اسلامی را هماهنگ با هم و سازنده یک تصویر جامع می‌بینند. تصویری که در نهایت انسان را می‌شناساند، خدا را می‌شناساند و عالَم را. در این تصویر باید هم سیاست مشخص باشد هم تدبیر معیشت هم تدبیر نفس. این بزرگان با استخوان‌خردکردن در فهم میراث عظیم اسلامی ما، سعی بر حل مسائل روز ما داشتند.

  • |

    مجموعه "منظومه حسن" اولین میهمان رمضانی شبکه مستند سیما خواهد بود/ این مجموعه مستند درباره زندگینامه علامه حسن زاده آملی است که ضمن تصویر گوشه‌هایی از زندگی و معرفی آثار ارزشمند این عالم، با اطرافیان و شاگردان او نیز در این باره گفتگو می‌کند