فاصله طبقاتی
  • |

    در سال‌های اخیر شاخص آماری ضریب جینی که برای سنجش وضعیت توزیع درآمد استفاده می‌شود به حدود ۴۰/. رسیده که یک رکورد در افزایش شکاف طبقاتی در کشور محسوب می‌شود.

  • |

    در روزهایی که بعضی مدیران دولتی سرخوش از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی خود بودند و چنین مبالغی را سهم خود از انقلاب می دانستند و به دلیل خدمات بسیار باارزشی که به خلق کرده‌اند (!) خود را سزاوار پاداش های میلیونی می دانستند، عده ای بودند که خانه هایشان نه در داشت و نه پنجره ای، بلکه مثل ماشین بچه پولدارهای امروزی سانروفی داشت از جنس پلاستیک یا پتویی کهنه.

  • |

    نتایج تحقیق پژوهشکده آماری "پیو" نشان می‌دهد؛ در ۲۵ سال گذشته شکاف طبقاتی میان سفیدپوستان و سیاه‌‌پوستان آمریکایی افزایش یافته است و به طور میانگین سفیدپوستان ۲۰ برابر ثروتمندتر از سیاه‌پوستان هستند