مافیای دارو
  • |

    دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را از مهر امسال حذف کرده، بدون اینکه هیچ سیاست جایگزین و مکملی به نفع مصرف‌کننده اعمال کند؛ این امر در مدت زمانی کوتاه منجر به گرانی و کمبود دارو در کشور شده است، اما این تازه شروع ماجراست و تبعات چنین سیاستی دنباله‌دار خواهد بود.