مالکی
  • |

    مهلت انتخاب رئیس جمهور در عراق به پایان رسیده است و براساس قانون اساسی این کشور، عراق در وضعیت خلا قانونی قرار گرفته است