مال سازی
  • |

    نهاد بانک قدرت خلق پول را لزوما به واسطه شهرت و اعتبار و موفقیت خود در کسب و کار به دست نیاورده بلکه قدرتی است که از جانب حاکمیت به او داده شده است. به بیان ساده اعطای مجوز بانک مرکزی به یک بانک سبب می‌شود که بتواند خلق پول کند، هرچند که برخی افراد چه مدیر بانکی، چه صاحب نظر دانشگاهی به اشتباه بانک را صرفا یک بنگاه اقتصادی دانسته و قواعد حداکثرسازی سود سهامداران در مالی شرکتی را بر آن بار کنند

  • |

    خیلی از شهروندان شهر‌های بزرگ ازجمله تهران خرید خود را از کشورهای همسایه نظیر ترکیه، دبی و... انجام می‌دهند که طی همین خرید ارز از کشور خارج می‌شود، اما با فراهم کردن همان بستر و ساختن مجتمع‌های کامل که هم تفریحی هستند و هم شرایط خرید را فراهم می‌کنند می‌توان نیاز آنها را برآورد که درنتیجه هم از خروج ارز جلوگیری می‌شود و هم به فضای فراغتی در شهر اضافه می‌شود.