مرکز ملی فضای مجازی
  • |

    مرکز ملی فضای مجازی نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

  • |

    مرکز ملی فضای مجازی: حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد

  • |

    دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، اجرای مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر "انتزاع پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی و الحاق مجدد آن به وزارت ارتباطات" را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد