مسئولیت پذیری
  • |

    سعید آرام، مدیر بهزیستی تهران گفته: «کودکان کار بین ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون درآمد دارند که این بستگی به مناطق مختلف دارد؛ در بالای شهر ۳ میلیون تومان در روز درآمد دارند.»