مصلحت
  • |

    هاشمی رفسنجانی: وقتی که انسان بخاطر مصلحت خلاف مسیر عادی می‌رود، در آن لحظه حتما مشکلاتی دارد، خیلی ها را هم ناراحت می کند، ولی این دلیل آن نمی‌شود که انسان وقتی مصلحت مردم و نظام و کشور را تشخیص داد در گفتنش تردید کند