منصوره معصومی اصل
  • |

    تشکیل گروهایی از افراد خالی از ایده و عقلانیت لازم، که تنها کارویژه‌ی آن وارد کردن فشار بیشتر برای سهم خواهی بیشتر است، موجب تقلیل ساحت سیاسیِ کشور شده و سرانجامی جز هزینه‌زایی بیشتر برای نظام ندارد.