نارضایتی
  • |

    برخی اعتراضات اخیر را اعتراضات دهه هشتادی‌ها میشناسند. دهه هشتادی‌هایی که زیست به شدت متفاوت‌شان آنها را تبدیل به نسلی ناشناخته برای نسل‌های قبل کرده‌است. اما این تفاوت‌ها در کجاست؟