نوسان بورس
  • |

    کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر در مجلس نظام اولویت لوایح و شفافیت عملیاتی می‌شد امروز شاهد رشد نمایندگان با خاصیت تری بودیم و قطعا اثرش را در بازار سرمایه بهتر می‌دیدم، با استمرار این روش نظارتی همچنان شاهد صفی از مدیران بدون تئوری و برنامه برای پُست‌های حساس خواهیم بود.