هویت متکثر
  • |

    کلهر، پژوهشگر حوزه فرهنگ گفت: در یک قرن اخیرشاهد نوعی بیرون افتادگی فرهنگ از جریان توسعه هستیم. این بیرون افتادگی ناشی از تلقی خاصی است که از فرایند توسعه در جامعه ایران وجود دارد.