کارگران پارس جنوبی
  • |

    با مطالبات کارگران پارس جنوبی که قصد برگزاری تجمع داشتند برخورد امنیتی شد و از برخی کارگران تعهدنامه محضری برای سلب حق اعتراض و شکایت گرفته شد